Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Paduch

Dochodzenie roszczeń

Kancelaria nadto specjalizuje się w pomocy w dochodzeniu należnych świadczeń, które z różnych przyczyn nie trafiają do uprawnionych osób.

Dochodzimy w szczególności:

  • wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym naprawiania poniesionych strat i dochodzenia utraconych korzyści,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
  • renty z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość,
  • zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby najbliższej,
  • odszkodowania w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
  • renty w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
  • świadczeń od zakładów ubezpieczeń,
  • roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
  • należności od niesolidnych dłużników.

Występujemy w szczególności w sprawach roszczeń z wypadków komunikacyjnych, a także wypadków związanych z odpowiedzialnością cywilną innych podmiotów, np. z tytułu zaniedbań przy zabezpieczeniu placu budowy lub innych robót, zaniedbań przy należytym utrzymaniu stanu dróg i chodników (np. nierówności, wykopy, brak odśnieżenia lub likwidacji oblodzeń) oraz zaniedbań przy przestrzeganiu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w sprawach roszczeń z umów ubezpieczenia, zarówno z tytułu ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.

Prowadzimy sprawy od zgłoszenia roszczeń do zaspokojenia wierzytelności, w szczególności na drodze postępowania sądowego. Występujemy na etapie likwidacji szkód, prowadzimy rozmowy i negocjacje na drodze pozasądowej oraz występujemy na drodze przymusowego dochodzenia należności.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń przed sądami oraz organami egzekucyjnymi aż do uzyskania zaspokojenia dochodzonych należności.