Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Paduch

Obsługa podmiotów

W ramach obsługi prawnej jednostek organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni Kancelaria zajmuje się:

 • udzielaniem opinii prawnych ustnych lub pisemnych według uznania Zleceniodawcy w bieżących sprawach dotyczących działalności Zleceniodawcy, w tym w kwestiach korporacyjnych;
 • sporządzaniem pism pozasądowych w bieżących sprawach Zleceniodawcy, w tym wezwań do spełnienia świadczenia i odpowiedzi na otrzymywane wezwania;
 • przygotowaniem oraz opiniowaniem projektów umów, aneksów do umów czy porozumień związanych z umowami;
 • prowadzeniem postępowań sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z Sądem Najwyższym i postępowaniem egzekucyjnym,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • udziałem w negocjacjach z partnerami czy kontrahentami,
 • sporządzeniem aktów wewnętrznych, jak zarządzenia czy regulaminy.

Podstawowe najczęściej ustalane zasady współpracy z Kancelarią:

 • bieżące doradztwo we wszelkich pojawiających się sprawach związanych z prowadzoną działalnością.
 • sprawność komunikacji z Kancelarią za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej,
 • osobisty i bezpośredni kontakt z radcą prawnym oraz jego wykwalifikowanymi współpracownikami zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w siedzibie Zleceniodawcy,
 • ryczałtowe wynagrodzenie bez limitu ilościowego wydawanych opinii, porad i prowadzonych postępowań, a wynagrodzenie za prowadzenie poszczególnych spraw ustalone według stawek minimalnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami,
 • ryczałtowe wynagrodzenie ustalane przez Strony, z uwzględnieniem specyfiki, wielkości i rodzaju prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności,
 • na bieżąco uzupełniane repertorium prowadzonych przez Kancelarię spraw.